Tüm yöneticilerin bilmesi gereken 75 gösterge (KPI)

KPI (Key Performance Indicator);

 • Anahtar Performans Göstergesi,
 • Ulaşılması arzulanan hedeflerdir.

Her sektör için, ayrı ayrı KPI’lar tanımlanmalıdır.

Her sektörün kendi dinamikleri ve başarı hedefleri vardır.

Finansal Performansı Ölçerken Kullanılanlar:

 • Net Kar (Net Profit)
 • Net Kar Marjı (Net Profit Margin)
 • Brüt Kar Marjı (Gross Profit Margin)
 • Faaliyet Kar Marjı (Operating Profit Margin)
 • Fazla Vergi ve Amortisman Öncesi Kar (EBITDA)
 • Gelir Artış Oranı (Revenue Growth Rate)
 • Toplam Paydaş/Hissedar Getirisi
 • (Total Shareholder Return (TSR))
 • Ekonomik Katma Değer
 • (Economic Value Added (EVA))
 • Yatırımın Getirisi (Return on Investment (ROI))
 • İşletme Sermayesi Getirisi
 • (Return on Capital Employed (ROCE))
 • Varlık Getirisi (Return on Assets (ROA))
 • Özvarlık Getirisi (Return on Equity (ROE))
 • Borç-Özsermaye Oranı
 • (Debt-to-Equity (D/E) Ratio)
 • Nakit Dönüşüm Döngüsü
 • (Cash Conversion Cycle (CCC))
 • Cari Oran (Working Capital Ratio)
 • Faaliyet Gider Oranı
 • (Operating Expense Ratio (OER))
 • Sermaye-Satış Oranı (CAPEX to Sales Ratio)
 • Fiyat Kazanç Oranı
 • (Price Earnings Ratio (P/E Ratio))

Müşterileri Anlarken Kullanılanlar:

 • Net Tavsiye Skoru (Net Promoter Score (NPS))
 • Müşteri Koruma Oranı (Customer Retention Rate)
 • Müşteri Memnuniyeti Endeksi
 • (Customer Satisfaction Index)
 • Müşteri Karlılığı Skoru
 • (Customer Profitability Score)
 • Müşteri Yaşam Süresi Değeri
 • (Customer Lifetime Value)
 • Müşteri Kaybı Oranı (Customer Turnover Rate)
 • Müşteri Bağlılığı (Customer Engagement)
 • Müşteri Şikayetleri (Customer Complaints)

Pazar ve Pazarlama Performansını Ölçerken Kullanılanlar:

 • Pazar Gelişme Oranı (Market Growth Rate)
 • Pazar Payı (Market Share)
 • Marka Değeri/Özü (Brand Equity)
 • Müşteri Yaratma Maliyeti (Cost per Lead)
 • Dönüşüm/Kambiyo Oranı (Conversion Rate)
 • Arama Motoru Sıralaması (anahtar kelimelerle)
 • Tıklama oranı (Search Engine Rankings (by keyword) and click-through rate)
 • Sayfa Gösterimi ve Geri Dönüş Oranı
 • (Page Views and Bounce Rate)
 • Online Müşteri Bağlılığı Seviyesi
 • (Customer Online Engagement Level)
 • Online Reklam Oranı
 • (Online Share of Voice (OSOV))
 • Sosyal Ağ İzi
 • (Social Networking Footprint)
 • Sosyal Etki Skoru (Klout Score)

Operasyonel Performansı Ölçerken Kullanılanlar:

 • 6 Sigma Seviyesi (Six Sigma Level)
 • Kapasite Kullanım Oranı
 • (Capacity Utilisation Rate (CUR))
 • İşleyim Atığı Seviyesi (Process Waste Level)
 • Sipariş Döngü Zamanı
 • (Order Fulfilment Cycle Time)
 • Sevkiyat Dakiklik Oranı
 • (Delivery In Full, On Time (DIFOT) Rate)
 • Envanter Fire Oranı
 • (Inventory Shrinkage Rate (ISR))
 • Proje Takvimi Çeşitliliği
 • (Project Schedule Variance (PSV))
 • Proje Gider Çeşitliliği
 • (Project Cost Variance (PCV))
 • Kazanılan Değer Metriği
 • (Earned Value (EV) Metric)
 • İnovasyon Havuzu Gücü
 • (Innovation Pipeline Strength (IPS))
 • İnovasyon Yatırım Getirisi
 • (Return on Innovation Investment (ROI2))
 • Pazara Sürüm Süresi (Time to Market)
 • İlk Kazanç (First Pass Yield (FPY))
 • Yeniden İşleme Seviyesi (Rework Level)
 • Kalite Endeksi (Quality Index)
 • Toplam Ekipman Verimliliği
 • (Overall Equipment Effectiveness (OEE))
 • Süreç/Makine Arıza Seviyesi
 • (Process or Machine Downtime Level)
 • İlk İlişki Azmi (First Contact Resolution (FCR))

Çalışanları ve Performanslarını Anlarken Kullanılanlar:

 • İnsan Kaynağı Katma Değeri
 • (Human Capital Value Added (HCVA))
 • Çalışan Getirisi (Revenue Per Employee)
 • Çalışan Memnuniyeti Endeksi
 • (Employee Satisfaction Index)
 • Çalışan Bağlılığı Seviyesi
 • (Employee Engagement Level)
 • Personel Müdafaa Skoru (Staff Advocacy Score)
 • Çalışan Erime Oranı (Employee Churn Rate)
 • Ortalama Çalışma Süresi
 • (Average Employee Tenure)
 • İşe Devam Etmeme Faktörü
 • (Absenteeism Bradford Factor)
 • 360 Derece Geridönüt Skoru
 • (360-Degree Feedback Score)
 • Maaş Rekabet Oranı
 • (Salary Competitiveness Ratio (SCR))
 • İşe Alım Zamanlaması (Time to Hire)
 • Eğitim Yatırımı Getirisi
 • (Training Return on Investment)

Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Performansını Ölçerken Kullanılanlar:

 • Karbon Ayakizi (Carbon Footprint)
 • Su Ayakizi (Water Footprint)
 • Enerji Harcama Kapasitesi (Energy Consumption)
 • Saklama ve Geliştirme Seviyesine Göre Birikim
 • (Saving Levels Due to Conservation and Improvement Efforts)
 • Tedarik Zinciri Ölçümü (Supply Chain Miles)
 • Atık Azaltma Oranı (Waste Reduction Rate)
 • Atık Geridönüştürme Oranı (Waste Recycling Rate)
 • Ürün Döngüsü Oranı (Product Recycling Rate)